Curs de Anatomie Patologică Generală | PDF

Lesnas i vene varicoase. Bine ați venit la Scribd!

De finipunea fi divisiunea patologier.

Николь ощущала, как напряглось ее сердце.

Causele boalelor. Patologia e sciinta care se ocupa ca studiul b6lelor.

Toate cuvintele (anagrame) care pot fi compuse dintr-un cuvânt "surveillance"

Dar ce este bóla? Modal cum medicil ag coneeput notiunea despre bag a variat la infinit de la epoca la epoca si chiar in aceeasI epoca, dupg diferitele scolI me- dicale.

tratament varicoza forest nuc tratament naturist pentru tromboflebita

Materia organisatg este depositara Lind sume de energie ale carol exte- riorisgrl dinamice variate, manifestate sub influenta agentilor cosmicI, constituesc fenomenele vieteI.

Aerul, umiditatea, caldura sunt tot atat de indispensabile existenteI pe cat e si presenta materiel ca un grad anumit de organisatie. Na este de ajuns insa di acésta influenta, acest schimb reciproc intro materia organisatg si lumea exteri6ra al se faca oil cum, ci numal lack' se indeplinesce in anumite conditiunT, variabile pentru diferitele speciI, dar constante pentru una si aceeasI, viata Vote srt.

Pot sa nu mai beau femoston

Un om nu va patea trgi de cat dacg se va afla inteun aer cu o ana- mitg compositiune, cu un anumit grad de temperatura si de umiditate; dacii va dispune de o anume cantitate de substante alimentare ea o anu- mita compositiune etc. Dup6 aceste explicatiunl urmézit de la sine ce trebue sá intelegem prin notiunea de Wit : off de cate ort una sail mal multe functiunl se vor exercita In mod deosebit de cum se face deobiceiti, producand o turburare mal trisemnatit in desfitsurarea manifestatiunilor vitale, vom spune cä.

B6la nu este o manifestatiune ca total a parte a until principiii morbid care la un moment dat ar fi pits stOpänire pe organism. O b6lii infectiósO de pildit nu este efectul necesar al amt cause prime, a pittrunderet qi vietuiret unuI microb In organism, ca alte cuvinte boala nu e microbul träind in corp, cum s'a cre4ut alta data.

Daca ar fi asa, ar arma ca until si acelast microb sá producsá in ori-ce imprejurtift tot una si aceeast bait. In realitate Insil luerurile nu se potreo ast-fel i, dintre mat multi 6menI infectatt cu anal §i acelasi mi- crob, until cap6Tii o pneumonie, altul o pericarditri, altul o septicemie cu abcese. De alai parte si contrariul se póte tntémpla : tret indivii sufer acti- unea a tret microbt diferitt, until se lesnas i vene varicoase ca un pneumococ, altul cu un streptococ §i altul cu un stafilococ i totI fret cap6til aceeast WA, o pneumonie.

Prin armare, din faptul cU pneumonia e de obiceiä produsil de pneumococ, nu urmézä' eU cea d'intéiä e In mod fatal si exclusiv legatit de presenta colui de al douilea. Nu putem stabili un raport de identitate intre cele dou6 functitml 0 sit 4icem pneumoniepneumococ. Pneumonia din potrivii resultil din modal cum reactionózil organism' asupra mi- crobulut care ti atiteä ; iar acéstä reactiune a organismulut nu e uni- forma, e ca totu. Mat departe, bóla nu creiazg pentru organism legI nou6 de functio- nare.

Din acest mod de a concepe b6la decurg alto consecinte de cea mal www. In adev6r, dacil semnele exterióre prin care o bóla ni se face cunoscut, adica simptomele b6lel, nu le considerara de cat ca functiunile modificate ale organismuld, era natural ca mediciI si pro- supun c aceste functiunT anormale sil fie legate de o anomalie de aran- giare, de structura sail de compositiune chimicii a elementelor vietuitóre.

Cadrul bólelor pur functional°, cam lesnas i vene varicoase fi 44 cjisele nevrose bunit-óra, devine din ce in ce maT ingust, bole cart alta data eraa considerate ea sine materia sunt asta-4I bine cunoscute ca dependinte de alteratiunl orga- nice. A§a dar una sari maI multe functiunT modificate resultand din modal cum organisrnul Rispunde la influent° viltkfatóre diferite i Bind condi- tionate de lesiudf materiale a anal sail mal multor organe sisteme sail tesute, constituesc lesnas i vene varicoase Studiul functiunilor organismulaf bolnav constitue fisiologia patologica ; studiul lesiunilor, anatomia patologica care face obiectul capitolelor ce vor urrna.

Spiritul investigator insa nu se putea multumi nicI cu. Se punea ast-fel marea intrebare a causelor b6lelor. Sunt putinT anI de chid s'a patruns null bine in stadia acestor cause, studiii cad constitue sciinta ca total recenta a etiologiet Alta data cele maI malt° b6le se nasceail, evoluaii si se sfiriati sub ochiI mediculuf Lira ca acesta p6ta da sérna despre causa si esenta lor.

In timpiT din urma, tocmaI etiologia, gratie mal ca séma nuoelor descoperiri bacteriologice, a Meat un progres imens, si din ce in ce cu- nóscem maI precis causele, pâná acurn ca total obscure, ale diferi- telor bóle. Se deosibesc de obiceiii cause interne si cause externe. Cele externe ar fi acelea carT ating organismul venind din dará.

Pentru a ne convinge despre acésta, n'avem de cat www. Astil-di scim c A cele maT multe b6le 4ise- a fr:gze stint b6le infecti6se, in producerea clrora frigul j6c5 numaT rol de caus5 ajutilt6re. Importanta agentilor fisicT : cAldura, temperatura, elec- tricitatea, compositia i misarile aeruluT i apel etc.

varicoza comunitara evalueaza colani de compresie în varicoza

S5, clarificAm acésta prin exemple. Din acósta ins5 nu urmózil cit in organismul copilulul existä, 'nag de la parintI, causa special5 provocitt6re a lesiunilor amintite. De la parinti: copilul a luat numaT cat o stare de silibiciune a acestor sisteme care le face sit' se imbolnKvésa sub influenta imprejurArilor color maT banale.

Pulmo- nul slab al acestor copiT este expus tuturor b6lelor i chiar tuberculozeI fArt ca la nascere s5 fi avut bacilul tuberculos in Tel. In legalurA ca starea de slabiciune a pulmonilor, acestl copil vor avea un torace in- gust, subtire, lung, fiase, cu un cuvént ceea ce se numesce torace pare- lesnas i vene varicoase, caro constituo un stigmat al color expuot prin nascere, a deveni tuberculosT.

Curs de Anatomie Patologică Generală

La altT copiT ganglioniT i t6te aparatele limfatice arat5, o tendontä particularil de a se umfla, de a se nfäri in loc de a ri§"mane stationare- sau chiar de a regresa de la o anumit5 etate, cum se intémplä de obi- cent AcestI ganglion! Causele interne se reduc dar la ceea-ce ca un name genezic numim predispozi tiune.

Pentru ca acésta cestiune a predispoziyiuneT sa fie presentata sub o forma maT lmuritA sa o studiam chiar in origina el.

Organismul animal, care la un moment determinat e redus la o sin- gura celula starea monocelularaeste expresiunea desvoltareT unel seriT periodice de celule, constituind in acest mod colonil celulare, ce ail o anumita desvoltaro functiunf speciale.

Daca ne vom reprezinta ast-fel desvoltarea organismuluT, vom Intologe usor cum prin tulburarea aces- teT ordine de desvoltare, si va produce lesnas i vene varicoase abnormitate ce se va manifesta mal térlin ; tot ast-fel vor fi imprimate organismuluT proprietatI morbid° latente transmise prin ereditate. Una din cele mal insemnate descoperirT ale timpurilor modern' e legea multiplicareT i desvoltareT celulelor. La un timp determinat se -vede in interiorul nucleuluI celuleT, ca i in oval, un proces.

Acest preces Fig. Diferite forme a Caryokinezel. Ghem en filamental rapt i dedablat. Forantinnea diasterulul batoia. Ineepatal divisionsl protoplasm!. Distinge-vom treT varietatT de cariochineza : 1 Cariochineza tipica, 2 Cariochinezii omeotipica, 3 Cariochineza eterotipica. Credem ca e momentul www. Primul semn, ce anunta aparitiunea ca- riomitozeI, e cil membrana nucleulul dispare, iar inauntrul lul se ivesce un filament ce Sil dispune in forma de ghem, salí apirem.

La unele spete de animal° firele ce compun acest spirem sunt egale in t6to celuiele- organismului; asa d. Fie-care filament Sil divide In 2 in sens longitudinal si prin o grupare speciala deli aparenta uneT stele aster.

Alte filament° fcirte fine, necolorabile prin reactivl, sail acromatice, duph expresiunea luT Flemming, pornesc in forma de fus de la polurile nucleuluI. Firele cromatice la rêndul lor stint animate de o miscare neregulata in aparenta. Ilretachineza i resultatul el final o separarea acestor fire in 2 grapar, care se departka din ce in ce until de altul in virtutea uneT atractiunT polare si forméza ast-fel dod stele diaster. Mal tetrdiil orI-co conexiune intro cele clod grupurl de fire ce constituesc acest diaster e rupta si imprejurul fie-carul grup lesnas i vene varicoase o membrana ; din acest moment exista 2 nucleI in celulit, proto- plasma sa divide si ea, si atund celula impartita in 2 contine cate o jumkate de nuclel primitiv.

ce tipuri exista varicoza varicoza hips photo

Nu numaT nuclelul dar si pratoplasma arata in timpul cariokineseT o structura particulaia ; anume granulatiile protoplasmatic° se dispun sub forma radiata in jaral centrilor de atraotiune care de asemenea nu sunt niste simple puncte, ci sant formate dintr'un sistem de grrtunte si lesnas i vene varicoase cercurl. Daca comparam ca aceste figurI caracteristice aceea co se observrt in produsele patologice vedem ca cariochineza patologica difera in multe de- cea normala.

Asa vedern une-orI ca filamentele stint asa de scurte in cht al devenit corpurI rotunde. Sunt casan l in care nucleiI se multiplica, dar celulele nu, alte orT in fine nucleul se divide in maI multI nuclet dar nu in 2 ca in casurile de earl am vorbit. Resulta din acestea eh in interiorul uneT celule ce se divide, se pro- www.

Dad insa ar apare un accident 6re-care, i ar turbara acésta lege adrnirabila de divisiune, se va lesnas i vene varicoase o anomalie t;;i ca consecinta, fiind deranjata forma si directiunea cario- chinezei, vor resulta pe de o parte monstruositati, pe de alta parte ami- mala variate.

Un alt factor destul de insemnat, care ne póte explica multe proprietati morbide latente sati predispositiunea, ne este dat de fenomenal de fe- cundatie. Ca sh intelegem msT bine modul prin care se determina aceste pre- dispositiuni. In momentul fecundatiuna nucleul oului inconjurat do Fig. Procesul fecondatiei la un ascaris. Corpuil de direetiunea resultând din unirea germenului masculla en eel femenin.

Prima eliminare de patrn corpuri ; 5 si 6 eliminares de lnell dona eorpuri.

V-ati confruntat cu pb aceasta? Referitor la unde voi eroyafuy. L-am intrebat daca mai avem timp sa asteptam sa creasca. Doctorul mi-a spus sa stau linistita pentru ca atata timp cat sunt pe mana lui si cu Dipherline totul va fi bine.

Formatiunea de dona ghomurl. Cu raze pdlare ep. Fusul acesta se divide in 2 si una din aceste 2 jumkati iI parasesce locul, pe citad spermatozoidul intra in interiorul oului; din el tina nu rëmâne de cat capul caci cele-l'alte pärti dispar.

In jurul asestui cap ce se transforma intr'un formeaza o aureola. Jum6tatea www. Atat corpul spermatic, cat si col radiat se impart in 2. La verrnil la earl observat aceste feno- mene, col 2 nuclel masculinI se asélla intr'un punct diametralmente opus ca ceT femeninl i imprejurul fie-careT perechI se forméza cate o vesi- unlit MaT In acelasT timp jumblatea fusuluI nuclear primitiv, ajuns la periferia ouluT, e eliminat.

LIVE COM WILLIAM GODOY I EMPRESÁRIO DE GERSON CONFIRMA PROPOSTA E CHANCE DE DEIXAR O FLAMENGO

Cele doné vesicale cari ail devenit doT marl nucleT, se impreuna si in interior apare atuncl un sistem de fire au dis- positiunea unuI spirem. Putem nota in trécat c acesta e singurul cas in organism in care din 2 nuclel se face unul singar, in colo pretutin- denea vorn vedea o divisiune a nucleilor. Din col 2 nucleT se nasce o singura figura cari o chinetica, la care ovulul si spermatozoidul participa ca un numk egal de filament° cromatice si acromatice.

funcionarea cu vene varicoase laser pe picioarele videoclipului tratamentul venelor varicoase în revizuirile vitebsk

Indata dupé acésta in nucleul resultat apare evolutiunea caraochinezel pe care am studiat'o. E Mort° lamurit din cele expuse, ca s'a petrecut in actul conjugaOuneT un amestec intim la care ambele elemente, Wit cel masculin cat si col femenin alt luat o parte egala in formarea orga- nismuluT, in cat acesta se bucura de o potriva de proprietatile paterne materne. In procesul complicat de care s'a vorbit, orI-ce turburare in desvoltarea ouluT si a spermatozoidulnl, orT-ce noregularitatI in actul fe- condatiunoT, va imprima viitoruluT organism deformitatl congenital° si va determina in el predispositiunT pentru diferitele We, ce se vor.

Se scie cii in desvoltarea embrionuluT, la formarea fe-caruT organ, pre- sida o lege lesnas i vene varicoase, in ceo. Aceste neregularitriti in multiplicarea qi evolutiunea celulelor, pot coo- stitui in organism atatea puncte de resistonta maT mica.

Asa d. Am arëtat cii diferitele anomalil anatomic° provenite din o deranjare in planul desvoltareT or- ganismuld devin cause de b6le; asa, deck' exista douii valvule aortice, acésta anomalie inocenta in apaienta, este basa pentru desvoltarea unor www. Lesnas i vene varicoase In disposi- tiunea arterelor la basa cerebruluT pot fi lesnas i vene varicoase predisponente pentru be- moraga cerebrale. Trebue sa distingem de predispositiunT, bálele ereditare, adicK carT la un moment dat se pot desvolta in una planulul rätticit al organisräoli mostenit de la pärintI dar bai de hidrogen sulfura în legume varicoase s'a' aibä trebuintä' de o causil proximä, determinantä.

Descendenta nnui daltonist o fe.

До дверей своей комнаты Николь добралась в скверном настроении. Она потянулась к замку и набрала цифровую комбинацию. - Патрик и мама ищут вас, - проговорил Кеплер, встречая. - Они встревожились, когда не нашли вас в коридоре.

De ex. Lisa nutat ca-mama care a acésta bólä, de si provine din o familie in care exisia b61a, nu presinta bola, dar e propaga copiilor masculinl. Acesti copii atinsl de b6la nu o propaga mal departe. In alto casan l anomalia privescc tóte foile embrionare impreuna atuncl b6la se mostenesco din partea tatalul sail a mumei i atinge atilt Meta precum i fetele.

Pentru categoria II av9m spre exemplu faptul constatat de mine, ca pail porumbeilor earl. Se pot transmite prin ereditate nu numaI b6le, dar si calitati bine- filetit6re si sub acestea nu pricepem numaT calitatl de inteligenta sail de forta, dar mai cu séma resistenta in coal:a baelor.

  1. Моя работа не связана с очередным полетом Рамы.
  2. Varicoza cum sa întarii viena
  3. Едва ли он откажется от войны, даже если все граждане дружно выступят против .
  4. Folie din varicoza
  5. Fern de la varicosaza
  6. Ce lut din varicoza

Asa putem constata cate °data cli copia devin resistenti in contra b6lelor infecti6se, daca mama lor a trecut de curand prin aceste bóle. Experientele ingenióse ale luT Ehrlich ali ariitat c prin incorporarea sistematica a substantelor otravitóre ca ricin i abrin se nasce in corpul nostru o substanta vaecinanta antiricina spre exempla. Acésta substanta se va transmite la copil, carT vor castiga prin acésta o resistenta in contra ricinului.

Asemenea observam la copii o resistenta Ore-care in contra anumitelor b6le infectiöse prin care ail trecut parintil, Pe langa ac6sta predispositinne inascuta mal trebue sut distingem pre- dispositiunile castigate dup6 nascere. Ma o cicatrice sail pseUdomembrane vechl pot sit' dea nascere la diferite complicatiunT morbide. Reiesa din cele de pana acum cut individul, nu numai do la nascere, dar chiar din timpul conceptiuneT, din timpul conjugara color duol nuclei, le incontinuil supus influentelor lumei externe.

De aceea in definitiv o predispositiune constitue o causa interna numai pentru individul respectiv, iar data ne suim la ascendent'.